geldig vanaf juni 2010

Artikel 1 – Algemeen

Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en aanvullende voorwaarden van een wederpartij of van derden door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door voizXL uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

Alle aanbiedingen, waaronder prijslijsten, zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden, tijdens normale dagelijkse werkuren. Gegevens welke vermeld staan in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, snelheid en overige (technisch) informatie zijn niet bindend. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding per mail, fax of getekende offerte van het aanbod enerzijds, dan wel door onze uitvoering daarvan. Een door voizXL verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Een overeenkomst bindt voizXL slechts indien deze door de directie of een bevoegde procuratiehouder schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden – tenzij anders overeengekomen – voor levering van telefonie (VoIP), hardware en software en zijn exclusief omzetbelasting (BTW), transportkosten en emballage. Indien zich na het afsluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals, maar niet beperkt tot, berekende prijzen, invoerrechten of andere heffingen, essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van het te leveren product en diensten en/of wijzigingen van de wisselkoers en BTW van de Nederlandse ten opzichte van de buitenlandse valuta, zijn wij gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. Prijzen voor de gesprekskosten (startkosten en kosten per minuut) worden op de website gepubliceerd. Wijzigingen in de prijs worden minimaal 7 dagen voordat deze ingaan gepubliceerd. Wij mogen de prijzen zoals die in afwijking op de standaardtarieven zoals op de website gepubliceerd, met specifieke klanten overeengekomen zijn in de offerte, aanpassen. De klant zal hierover minimaal 2 weken voordat deze aanpassing ingaat, worden geïnformeerd.

Artikel 4 – Betaling

Betaling geschiedt binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door voizXL aan te wijzen bankrekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking. In geval van niet-betaling binnen de voorgeschreven betalingstermijn van 30 kalenderdagen, stuurt voizXL een herinnering naar de in gebreke blijvende klant of door hem aangeduide betalende derde. Deze herinnering vermeldt de nieuwe betalingstermijn. Voor aanmaningen worden vaste administratieve kosten van 9 EUR aangerekend. Het verstrijken van de betalingstermijn zoals vermeld in de herinnering stelt de klant van rechtswege in gebreke. Vanaf de vervaldag van de factuur zijn, op het niet betwiste bedrag van de factuur, verwijlinteresten verschuldigd, berekend voor de consumenten tegen de wettelijke interestvoet vermeerderd met drie procent en voor de niet-consumenten tegen de interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij het verstrijken van de in de aanmaning vermelde betalingstermijn, worden alle al dan niet vervallen facturen onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In geval van gedeeltelijke betaling zal dit bedrag met voorrang worden aangerekend op de vervallen interesten zonder dat men hiervan bij overeenkomst kan afwijken. Wanneer voizXL de invordering van de schulden aan een derde uitbesteedt zal er aan de klant een bedrag aangerekend worden. Indien na de herinnering nog geen betaling volgt, zal de dienstverlening worden geschorst. De datum waarop de schorsing zal gebeuren wordt vermeld in de herinnering. Na betaling van de onbetaalde facturen en een forfaitaire wederindienststellingsvergoeding van 25 EUR wordt de schorsing ongedaan gemaakt.

Artikel 5 – Levering en technische uitvoering

Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering. Levering geschiedt af fabriek/magazijn en/of VoIP-leveranciers. Wij zijn gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Een door voizXL opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Wij zijn, ook bij een overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij voizXL in gebreke heeft gesteld. In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat wij in het bezit zijn van alle voor de opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van wat de directe alsmede wat de indirecte schade betreft. De wederpartij kan zich hiervoor verzekeren. De keuze van de wijze van transport wordt door voizXL bepaald. Aan de leveringsplicht van voizXL zal zijn voldaan door de goederen aan de wederpartij te doen aanbieden. Het rapport van de vervoerder, inhoudende weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van aanbod tot levering. In dat geval komen retourvracht, opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgaan van de geweigerde goederen geheel voor rekening van wederpartij. voizXL is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar en/of derden systemen of gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. voizXL is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten en verbintenissen.

Artikel 6 – Looptijd overeenkomst

Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij anders vermeld, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd (twaalf maanden) en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door voizXL slechts worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Wederpartij kan uitsluitend per aangetekende brief opzeggen.

Artikel 7 – Service Level Agreement

Tenzij in een separate overeenkomst anders is overeengekomen gelden de in dit artikel genoemde garanties voor het geboden service level. De gegarandeerde beschikbaarheid van de VoIP service, gemeten als het percentage van de totale tijd in een volledige maand waarin geen sprake is van een storing, gemeten tot aan de eerste router buiten het voizXL netwerk, is 99,9%. voizXL zorgt voor het onderhoud aan de eigen systemen. Dit betekent dat vervanging van defecte hardware zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Na vervanging van defecte hardware wordt de laatst gebruikte configuratie terug geplaatst. voizXL houdt spare apparatuur beschikbaar die wordt ingezet voor de vervanging van defecte apparatuur. Noodzakelijke werkzaamheden die niet beschikbaarheid van diensten tot gevolg (kunnen) hebben worden bij voorkeur uitgevoerd in de maintenance window van zaterdag 22.00 uur tot 11.00 uur zondag. Geplande werkzaamheden die van invloed op de beschikbaarheid kunnen zijn worden op de statuspagina van de website, 24 uur voor aanvang, aangekondigd. Ingrepen die geen uitstel verdragen worden per e-mail aan de klant gemeld en op de statuspagina vermeld. Zodra voldoende informatie beschikbaar is wordt een beschrijving van het incident aan de klant gemaild. De garanties zoals beschreven kunnen aanleiding geven voor compensatie door voizXL. Per 1% onder de gegarandeerd beschikbaarheid zal voizXL 10% van de maandelijkse vaste kosten vergoeden met een maximum van 100%. Van vergoeding kan geen sprake zijn indien een account om administratieve redenen is geblokkeerd of vanwege ander misbruik als omschreven in deze algemene voorwaarden.

De wederpartij is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren en te controleren op deugdelijke werking en voizXL onverwijld, doch in ieder geval binnen 8 dagen na de levering schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken aan de geleverde zaken en diensten. Bij gebreke hiervan wordt de wederpartij geacht met de staat, waarin het gekochte en diensten is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. De wederpartij kan op een gebrek in het product of in de prestatie, welke bij een eerste grondige inspectie, zoals hierboven bedoeld, niet had kunnen worden ontdekt, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt redelijkerwijs had moeten ontdekken bij voizXL ter zake bij aangetekende brief heeft geprotesteerd. In het geval van een door voizXL grondig bevonden klacht over geleverde zaken hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel door soortgelijke zaken te vervangen.

voizXL is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan haar opzet of grove schuld. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijde zaken niet opgeschort. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande toestemming niet toegestaan.

Artikel 9 – Annulering

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door wederpartij, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 100% van hetgeen de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij wij kunnen bewijzen dat onze schade groter is.

Artikel 10 – Garantie

De deugdelijkheid van de door voizXL geleverde goederen, diensten en/of installatiewerkzaamheden worden door voizXL gegarandeerd voor de tijdsduur van 12 maanden, met uitzondering van software. Op software wordt nimmer garantie gegeven. Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen korter is dan de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn. De garantieduur gaat in op de dag van levering. Uit hoofde van garantie is voizXL slechts aansprakelijk voor gebreken waarover zij binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebrek van ondeugdelijke materialen. De verplichtingen van voizXL uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van voizXL. De kosten (zoals o.a. transport-, reis- en verblijfkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van de wederpartij. De wederpartij behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van voizXL voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie. voizXL is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, illegale software of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden. Met betrekking tot de door voizXL geleverde telecomdiensten is bovenstaande in dit artikel niet van toepassing maar geldt Artikel 7.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Onverminderd de garantiebepalingen en het overige in de algemene voorwaarden bepaalde, is voizXL niet aansprakelijk door schade en leveringen en werkzaamheden van derden, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, voizXL werknemers en/of hulppersonen. Indien en voor zover er op voizXL enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid wordt te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor voizXL is verzekerd. De wederpartij dient schadeclaims, ten gevolg van het voorafgaande binnen 3 weken na het ontstaan daarvan, of na het moment nadat de wederpartij de schade had kunnen onderkennen, bij voizXL schriftelijk te melden, op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid jegens voizXL tot schadevergoeding. De wederpartij vrijwaart voizXL voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met de door voizXL geleverde zaken en software en instellingen.

Artikel 12 – Gebruiksrecht

Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door voizXL ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend. Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door voizXL geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, website ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in objectcode en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door voizXL vervaardigde programmatuur. Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking apparatuur te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd. Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. voizXL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan. voizXL zal de toegang tot de door voizXL geleverde of gehoste website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt voizXL niet schadeplichtig jegens wederpartij.

Artikel 13 – Eigendomsbehoud

De eigendom van alle door voizXL aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij voizXL zolang de wederpartij de vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomst niet heeft voldaan, zolang de wederpartij de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de wederpartij de vordering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. Alle intellectuele eigendomsrechten en copyrights op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door voizXL ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij voizXL of haar licentiegevers.

Artikel 14 – Ontbinding

voizXL kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken; wederpartij uitstel van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend; wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; voizXL gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen; Maandelijkse facturen voor abonnementen niet worden betaald. Door de ontbinding worden de (toekomstige) vorderingen van voizXL terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 15 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waarop voizXL geen invloed heeft en die de levering van zaken, producten en diensten belemmert of onmogelijk maakt, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, sabotage, bedrijfsstoring, storing in de energie- of materiaalaanvoer door derden, transportvertraging, staking en niet tijdig leveren door onze leveranciers en derden partijen. Indien voizXL door overmacht niet of niet tijdig in staat zijn haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft voizXL het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. In dit geval is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Artikel 16 – Bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 17 – Opschorten dienstverlening

voizXL is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst voizXL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Deze opschorting duurt tot het moment waarop wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen of er door wederpartij, in de ogen van voizXL, voldoende zekerheid is gesteld. Eventuele met de opschorting gepaard gaande kosten worden wederpartij in rekening gebracht. De opschorting van de dienstverlening zal altijd in verhouding staan tot de mate waarin wederpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet en ruim van te voren worden aangekondigd, zodat wederpartij voldoende tijd heeft alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien door de vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van voizXL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is voizXL  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is voizXL gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 18 – Voorwaarden aan telefoonnummers

De klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van de diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. Als voizXL geografische nummers uitgeeft aan de klant verklaart voizXL de voorwaarden die de ACM hieraan thans stelt één op één van toepassing op de diensten die voizXL levert aan de klant. De klant vrijwaart voizXL en aan voizXL gelieerde ondernemingen voor en tegen elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending of schendingen van de in dit artikel vermelde garanties en/of tegen vorderingen en aansprakelijkstellingen van derden, waaronder ACM, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de dienst en welke betrekking hebben op een handeling of verzuim van de klant en welke een inbreuk vormen, of indien gemotiveerd, zouden vormen, op dit artikel. ACM kan de klant, als nummergebruiker en/ of als -houder, direct aanspreken op het gebruik van de nummers door de klant of door haar klanten. Het is mogelijk dat de ACM of andere officiële regelgevende instanties de voorwaarden voor gebruik van geografische nummers in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

Artikel 19 – Geschillen

Op alle voizXL aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van Nederland bevoegd; het Nederlands recht is steeds van toepassing.